Dzisiaj jest 2019-09-15 17:58, imieniny Albina, Lolity, Ronalda.

MENU

Archiwum czasopism

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

cały kalendarz

Polecamy

HASŁO PROGRAMOWE NA ROK 2019

" W MOCY BOŻEGO DUCHA "

Projekt Statutu KS"CCH" -2018

 

STATUT
KATOLICKIEGO  STOWARZYSZENIA

„ CIVITAS  CHRISTIANA”

              ( projekt )

Rozdział I.

Przepisy  Ogólne

§ 1

1.    Organizacja nosi nazwę: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zwana dalej Stowarzyszeniem.

2.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.    Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 2

1.    Stowarzyszenie jest organizacją formacyjno-edukacyjną, zrzeszającą katolików  świeckich.

2.    Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

3.    Stowarzyszenie ma prawo powoływania terenowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: Oddziałów Okręgowych oraz Oddziałów. Stowarzyszenie ma prawo powoływania innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia, działających na podstawie regulaminu nadanego przez organ powołujący taką jednostkę organizacyjną.

4.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji.

5.    Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kanonicznego Delegat Konferencji Episkopatu, Krajowy Asystent Kościelny dla Stowarzyszenia  jest mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Asystenci diecezjalni mogą być powoływani dla danej diecezji, jeżeli na jej terenie istnieją struktury Stowarzyszenia.

§ 3

1.    Stowarzyszenie posiada sztandar oraz emblemat organizacyjny, na którym znajduje się fragment Drzwi Gnieźnieńskich oraz napis CIVITAS CHRISTIANA.

2.    Znak graficzny emblematu zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Rozdział  II.
Cele   Stowarzyszenia  i   sposoby  działania

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu
o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową,
a w szczególności:

1)    ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska
o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,

2)    przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,

3)    kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1)    pracę formacyjną i edukacyjną w zgodzie z nauczaniem społecznym Kościoła,

2)    umacnianie i budowanie tożsamości narodowej oraz stałą troskę
o rozwój kultury ojczystej,

3)    wpływanie na kształt polityki społecznej państwa poprzez podejmowanie
i wspieranie inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz rodziny, zgodnych z celami Stowarzyszenia,

4)    promowanie idei samorządności i działań służących rozwojowi wspólnot lokalnych i regionalnych,

5)    współpracę z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, zgodnych z programem Stowarzyszenia,

6)    realizację zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych
z celami Stowarzyszenia,

7)    współpracę z parafiami w zakresie ewangelizacji życia społecznego
i kulturalnego we wspólnotach lokalnych,

8)    współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach,

9)    pracę z młodzieżą oraz pracę z rodziną, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz  pomocowej.

§ 6

1.      Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe
i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom
i organizacjom społecznym zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia oraz członkom Stowarzyszenia.

2.      Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1. należy do kompetencji Walnego Zebrania.

3.      Wnioskowanie w sprawach wyróżnień i odznak przynależy do Rady  Nadzorczej , Zarządu oraz  Zarządów Oddziałów Okręgowych.

4.      Nadawanie wyróżnień i odznak należy do kompetencji Zarządu.

 

 

Rozdział III.

Członkowie  Stowarzyszenia

§  7

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy, katolicy, stale związani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z racji na zamieszkanie lub wykonywaną funkcję- które utożsamiają się z celami Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

§ 8

1.    O przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Oddziału Okręgowego skupiającego Oddział, do którego kandydat zamierza przynależeć, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej przez dwóch członków Stowarzyszenia.

2.    Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Rady Nadzorczej od uchwały Zarządu Oddziału Okręgowego o przyjęciu danego kandydata do Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o tej uchwale. Uchwała  Rady Nadzorczej, wydana w sprawie, jest ostateczna.

§ 9

1. Członek Stowarzyszenia posiada:

1)    czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2)     prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2.  Członek Stowarzyszenia jest obowiązany:

1)     przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2)     brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz regularnie płacić składki członkowskie.

§ 10

1.    Utrata członkostwa następuje przez skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z dniem podjęcia przez Zarząd Oddziału Okręgowego uchwały, o której mowa w ust. 2. W przypadku, gdy postanowienia Statutu przewidują możliwość odwołania się od uchwały Zarządu Oddziału Okręgowego w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 3, podtrzymującej decyzję Zarządu Oddziału Okręgowego o skreśleniu członka. Jeżeli odwołanie od uchwały Zarządu Oddziału Okręgowego nie zostało złożone przez uprawnionego członka w terminie, o którym mowa w ust. 3, skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z dniem bezskutecznego upływu tego terminu.

2.    Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Oddziału Okręgowego w następujących przypadkach:

1)     rezygnacji z członkostwa, złożonej przez członka na piśmie lub ustnie przy dwóch świadkach – członkach Stowarzyszenia,

2)     zalegania przez członka z opłatą składek za okres co najmniej 12 miesięcy,

3)     śmierci członka,

4)     nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

5)     prowadzenia działalności sprzecznej z niniejszym Statutem,

6)     popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

7)     innych ważnych powodów godzących w dobre imię Stowarzyszenia.

3.    Od uchwał Zarządu Oddziału Okręgowego w sprawach, o których mowa w ust. 2. pkt. 2), 4), 5), 6) i 7) członek Stowarzyszenia może odwołać się do Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej informacji
o skreśleniu go z listy członków Stowarzyszenia. Uchwała Rady Nadzorczej, wydana w sprawie, jest ostateczna.

4.    O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia  oraz o podjęciu uchwały o skreśleniu z listy członków Zarząd Oddziału Okręgowego, powiadamia w terminie  do 14 dni Zarząd Stowarzyszenia; w tym samym terminie Rada Nadzorcza powiadamia Zarząd Stowarzyszenia o treści rozstrzygnięcia podjętego po wniesieniu odwołania zgodnie z ust. 3. niniejszego § 10 oraz zgodnie z ust. 2. w § 8.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

A. Postanowienia Ogólne

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zebranie,

2)    Rada Nadzorcza,

3)    Zarząd.

§ 12

1.         Członkami poszczególnych organów mogą być jedynie członkowie Stowarzyszenia.

2.         Wyboru delegatów, o których mowa w § 14 ust. 3, członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym.

 

§ 13

Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia, na którym odbywa się głosowanie.

B. Walne Zebranie

§ 14

1.      Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      Walne Zebrania są:

1)     zwyczajne,

2)     nadzwyczajne.

3.      Walne Zebranie odbywa się z udziałem wszystkich członków, jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 200 członków. W przypadku wyższej liczby członków, Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów wybranych w proporcji i trybie określonym uchwałą Zarządu, o której mowa w § 14 ust. 5.

4.      Delegaci sprawują swój mandat począwszy od dnia, w którym następuje otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania do dnia poprzedzającego dzień, w którym następuje otwarcie posiedzenia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zebrania.

5.      Walne Zebranie jest zwoływane uchwałą Zarządu, która ustala porządek obrad Walnego Zebrania oraz wskazuje termin posiedzenia. Uchwała Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

6.       Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

7.      Uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania są wszyscy członkowie Stowarzyszenia lub delegaci.

8.      Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1)     uchwalanie założeń ideowo - programowych i wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

2)     uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

3)     wybór członków  Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

4)     odwołanie członków Rady Nadzorczej w trybie o którym mowa w § 17 ust. 8,

5)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w minionej kadencji,

6)     udzielenie  absolutorium członkom ustępującej Rady Nadzorczej,

7)     podejmowanie uchwał i stanowisk, dotyczących wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania,

8)     podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
i przeznaczenia jego majątku.

§ 15

1.    Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata, nie później niż w terminie do 30 czerwca w roku, w którym upływa 4 lata od dnia odbycia ostatniego Zwyczajnego Walnego Zebrania.

2.    Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania są sprawy, wymienione w§ 14 ust. 8. pkt. 1), 3),  5), 6); poza sprawami określonymi w zdaniu poprzedzającym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania mogą być również inne sprawy należące do jego kompetencji zgodnie z przepisami prawa lub Statutem.

3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.

4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1)     z własnej inicjatywy,

2)     na wniosek Rady Nadzorczej,

3)     na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia,

4)     na podstawie pisemnego wniosku co najmniej ¼ liczby delegatów, o których mowa w §14 ust. 3 i 4.

5.    Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie na dzień przypadający nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), 3) i 4) oraz w §17 ust. 8 lub od dnia, w którym zaszła okoliczność, o której mowa w §17 ust. 7.

6.    Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7.    Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 5, Walne Zebranie zwołuje Rada Nadzorcza.

8.    Członków (delegatów) zawiadamia się o miejscu, terminie
i porządku obrad:

1)    Zwyczajnego Walnego Zebrania  co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem,

2)    Nadzwyczajnego Walnego Zebrania co najmniej 7 dni przed jego odbyciem.

§ 16

1.    W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą członkowie (delegaci).

2.    W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu.

C. Rada Nadzorcza

§ 17

1.    Rada Nadzorcza jest organem kontroli wewnętrznej.

2.     Rada Nadzorcza kontroluje działalność Stowarzyszenia.

3.    Rada Nadzorcza odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia

4.    Rada Nadzorcza składa się z 3- 9 członków.

5.    Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania, na którym zostanie wybrana nowa Rada Nadzorcza.

6.    W trakcie kadencji Rada Nadzorcza może wnioskować, aby Walne Zebranie uzupełniło skład Rady Nadzorczej.

7.    Jeżeli w trakcie kadencji Rady Nadzorczej liczba członków będzie niższa niż minimalna liczba członków Rady Nadzorczej przewidziana w Statucie, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

 

 

8.    Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka (członków) Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Jeżeli w wyniku odwołania członka (członków) Rady Nadzorczej ogólna liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż minimalna liczba członków tego organu przewidziana w Statucie, Nadzwyczajne Walne Zebranie uzupełni skład Rady Nadzorczej.

9.    Kadencja członków Rady Nadzorczej którzy zostali wybrani w trybie uzupełnienia Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust.6-8, kończy się jednocześnie z kadencją pozostałych członków Rady Nadzorczej tj. wraz z wyborem nowej Rady Nadzorczej na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zebraniu.

 

10.Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących) i sekretarza Rady Nadzorczej.

11.Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu.

12.Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, chyba, że co innego wynika ze Statutu.

13.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym nie dotyczy wyborów wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących) i sekretarza Rady Nadzorczej oraz wybór oraz odwołanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

 

§ 18

1.    Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1)    czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Stowarzyszenia przez władze
i członków Stowarzyszenia,

2)    przeprowadzanie kontroli działalności merytorycznej i finansowej władz Stowarzyszenia,

3)    prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

4)    przyjmowanie od członków Stowarzyszenia skarg i zażaleń, a po zaopiniowaniu przekazanie wniosków właściwym organom Stowarzyszenia,

5)    przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

6)    wybór członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

7)    odwoływanie  członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
w trybie, o którym mowa w ust. 2.,

8)    zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia, rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,

9)    ustalanie wysokości składek członkowskich,

10)         rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 8 ust. 2. oraz w § 10 ust. 3. Statutu,

11)         wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

12)         zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu (Członków Zarządu) lub całego Zarządu,

13)         delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu w razie zawieszenie lub odwołania Członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

14)         udzielanie absolutorium Członkom Zarządu, w tym Prezesowi przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,

15)         inne sprawy powierzone Radzie Nadzorczej jako organowi kontroli wewnętrznej postanowieniami Statutu lub przepisami prawa.

2.    Odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu następuje na wniosek złożony wraz
z uzasadnieniem przez co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej  na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

3.    Rada Nadzorcza zatwierdza składy Zarządów Oddziałów Okręgowych
i Zarządów Oddziałów oraz zmiany w ich składach.

 

§19

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażenie zgody (w formie uchwały) na:

1)    powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Okręgowych oraz  Oddziałów; powoływanie i rozwiązywanie innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia, działających na podstawie regulaminu nadanego przez Zarząd,

2)    zaciąganie przez Stowarzyszenie zobowiązań (dotyczących pojedynczej transakcji lub transakcji powiązanych zawartych w tym samym roku obrachunkowym lub transakcji z tym samym kontrahentem zawartych w tym samym roku obrachunkowym) o wartości przewyższającej wartość 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), przy czym w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony decyduje wartość brutto zobowiązań w jednym roku obrotowym,

3)    dokonywanie przez Stowarzyszenie czynności prawnych rozporządzających polegających na rozporządzaniu prawem o wartości przewyższającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),

4)    nabycie, zbycie i objęcie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,

5)    przystąpienie do innych osób prawnych, w tym na ustanowienie Fundacji,

6)    określenie struktury organizacyjnej Oddziałów Okręgowych i  Oddziałów,

7)    podjęcie decyzji w sprawie przynależności Oddziałów dotychczas skupionych w rozwiązanym Oddziale Okręgowym,

8)    przyjęcie regulaminu określającego tryb i zasady przeniesienia członków między Oddziałami,

9)    podjęcie uchwały zatwierdzającej uchwałę Zarządu, o której mowa w § 14 ust. 5,

10)                                  podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania w trybie, o którym mowa w §15 ust. 7.

§20

1.    Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku, w tym co najmniej jedno przed upływem 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2.      Zarząd lub co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z otrzymanym wnioskiem, Zarząd zwołuje Radę Nadzorczą.

3.      Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Dopuszcza się następujące formy zawiadamiania: pocztą elektroniczną, pocztą, faksem, telefonicznie. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno wskazywać datę, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek obrad.

4.      Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.

 

5.      Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

6.      Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin.

D. Zarząd

  § 21

1.    Zarząd kieruje bieżąca działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2.    Zarząd składa się z  1 - 5 członków, w tym prezesa. Kadencja Zarządu trwa do dnia wyboru nowego Zarządu, na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej wybranej przez Zwyczajne Walne Zebranie.

3.    Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.

4.    Do kompetencji Zarządu należy:

1)     reprezentowanie oraz prowadzenie spraw Stowarzyszenia,

2)     realizacja uchwalonych przez Walne Zebranie założeń ideowo - programowych, kierunków działalności Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,

3)     organizowanie i zarządzanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4)     sporządzanie i uchwalanie budżetu, uchwalanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,

5)     powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Okręgowych oraz  Oddziałów; powoływanie i rozwiązywanie innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia, działających na podstawie regulaminu nadanego przez Zarząd,

6)     podejmowanie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania, o której mowa w § 14 ust. 5,

7)     uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

8)     wypełnianie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

5.    Zarząd może zawiesić
w czynnościach Zarządy Oddziałów Okręgowych i Zarządy Oddziałów w razie stwierdzenia, że ich działalność jest sprzeczna z założeniami ideowo - programowymi Stowarzyszenia, bądź z niniejszym Statutem lub uchwałami organów Stowarzyszenia.

6.    W sytuacji, o której mowa w ust. 5, Zarząd powołuje zarząd komisaryczny dla danego Oddziału Okręgowego lub Oddziału; zarząd komisaryczny w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest przygotować nadzwyczajne Walne Zebranie tego Oddziału Okręgowego lub Oddziału w celu wyboru nowych władz.

7.    W przypadku niezatwierdzenia przez Radę Nadzorczą składu Zarządu Oddziału Okręgowego lub zmian w jego składzie, zgodnie z postanowieniami §18 ust. 3., Zarząd może również powołać zarząd komisaryczny dla danego Oddziału Okręgowego do czasu przeprowadzenia Walnego Zebrania tego Oddziału Okręgowego.

8.    W przypadku niezatwierdzenia przez Radę Nadzorczą składu Zarządu Oddziału lub zmian w jego składzie, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3., Zarząd może powołać zarząd komisaryczny  do kierowania tym Oddziałem do czasu przeprowadzenia Walnego Zebrania tego Oddziału.

9.    Zarządom komisarycznym, o których mowa w ust. 6. – 8. przysługują uprawnienia odpowiednio Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału. Z dniem powołania zarządu komisarycznego członkowie danego Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału zostają automatycznie odwołani.

10.W sytuacji, o której mowa w ust. 5. – 9. Zarząd zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z podjętych czynności na najbliższym posiedzeniuRady Nadzorczej.

 

11.Szczegółowe zasady działania Zarządu określa jego regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 22

1.    Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również zaciąganie zobowiązań finansowych, w przypadku Zarządu wieloosobowego składają łącznie: Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu albo dwóch Członków Zarządu; w przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań składa Prezes Zarządu jednoosobowo.  

2.    Prawa wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia oraz prawa fundatora w powołanych fundacjach na zgromadzeniach wspólników, na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz na posiedzeniach fundatorów wykonują łącznie wszyscy członkowie Zarządu. Do składu organów spółek oraz fundacji innych niż zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy oraz rady fundatorów z ramienia Stowarzyszenia mogą być powoływane osoby spoza Zarządu.

Rozdział V.
Oddziały Okręgowe i Oddziały

A.   Przepisy ogólne

§23

1.      Członkami Zarządów Oddziałów Okręgowych oraz Zarządów Oddziałów mogą być jedynie członkowie Stowarzyszenia.

2.      Wyboru Zarządu Oddziału Okręgowego dokonuje się spośród członków danego Oddziału Okręgowego w głosowaniu tajnym.

3.      Wyboru Zarządu Oddziału dokonuje się spośród członków danego Oddziału w głosowaniu tajnym.

4.      Uchwały: Walnych Zebrań Oddziałów Okręgowych, Walnych Zebrań Oddziałów, Zarządów Oddziałów Okręgowych oraz Zarządów Oddziałów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego  posiedzenia, na którym odbywa się głosowanie.

5.      Zarząd Oddziału Okręgowego może w trakcie kadencji dokooptowywać do swego składu członków w liczbie nieprzekraczającej 1/4 składu wybranego przez Walne Zebranie Oddziału Okręgowego, przy zachowaniu liczby członków Zarządu Oddziału Okręgowego, przewidzianej w Statucie. Zarząd Oddziału Okręgowego dokooptowuje nowych członków w formie uchwały spośród członków danego Oddziału Okręgowego.

6.      Jeżeli mimo dokooptowania nowych członków do Zarządu Oddziału Okręgowego w trybie, o którym mowa w ust. 5, liczba członków Zarządu Oddziału Okręgowego wciąż jest mniejsza niż minimalna liczba członków Zarządu Oddziału Okręgowego przewidziana w Statucie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego w celu uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Okręgowego.

7.      Zarząd Oddziału może w trakcie kadencji dokooptowywać do swego składu członków w liczbie nieprzekraczającej ¼ składu wybranego przez Walne Zebranie Oddziału, przy zachowaniu liczby członków Zarządu Oddziału, przewidzianej w Statucie. Zarząd Oddziału dokooptowuje nowych członków w formie uchwały spośród członków danego Oddziału.

8.      Jeżeli mimo dokooptowania nowych członków do Zarządu Oddziału w trybie, o którym mowa w ust. 7, liczba członków Zarządu Oddziału wciąż jest mniejsza niż minimalna liczba członków Zarządu Oddziału przewidziana w Statucie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w celu uzupełnienia składu Zarządu Oddziału.

9.      Kadencja członków Zarządu Oddziału Okręgowego oraz Zarządu Oddziału, którzy zostali dokooptowani w trybie, o którym mowa w ust. 5-8, kończy się jednocześnie z kadencją pozostałych członków danego Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału tj. wraz z wyborem nowego Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału.

 

B.Oddziały Okręgowe

§ 24

1.    Oddziały Okręgowe w drodze uchwały powołuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia, określając ich strukturę organizacyjną.

2.    Do powołania Oddziału Okręgowego wymagana jest liczba co najmniej trzech Oddziałów.

3.    Oddział Okręgowy skupia i koordynuje podległe mu Oddziały.

4.    Oddziały Okręgowe prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez właściwe organy Stowarzyszenia.

§ 25

Władzami Oddziału Okręgowego są:

1)     Walne Zebranie Oddziału Okręgowego,

2)      Zarząd Oddziału Okręgowego.

§ 26

1.    Walne Zebranie Oddziału Okręgowego jest najwyższą władzą tego Oddziału. Walne Zebranie Oddziału Okręgowego może być zwyczajne
i nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Okręgowego. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego zwoływane jest raz na cztery lata w celach wymienionych w ust. 7. 

2.    W Walnym Zebraniu Oddziału Okręgowego uczestniczą wszyscy członkowie tego Oddziału, jeżeli liczy on nie więcej niż 70 członków. Jeżeli ich liczba jest wyższa niż 70, Walne Zebranie Oddziału Okręgowego odbywa się z udziałem delegatów wybranych w proporcji i trybie określonym uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego.

3.    Delegaci sprawują swój mandat do czasu zakończenia obrad Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego.

4.    Walne Zebranie Oddziału Okręgowego jest zwoływane uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego, która ustala porządek obrad Walnego Zebrania oraz wskazuje dwa terminy posiedzeń.

5.    Uchwały Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego są podejmowane zwykłą większością głosów, z tym że w terminie pierwszego posiedzenia przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, zaś
w terminie drugiego posiedzenia bez względu na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.

6.    Uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego, zgodnie z ust. 2. są wszyscy członkowie Oddziału Okręgowego  lub delegaci.

7.    Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego należy:

1)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Okręgowego,

2)     udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Okręgowego,

3)     uchwalanie kierunków działania Oddziału Okręgowego,

4)     wybór członków Zarządu Oddziału Okręgowego, w tym przewodniczącego,

5)     podejmowanie uchwał i stanowisk, dotyczących wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego,

6)     podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji celów i programu Stowarzyszenia przez Oddział Okręgowy.

§ 27

1.    W Walnym Zebraniu Oddziału Okręgowego uczestniczą:

1)     członkowie (delegaci) Oddziału Okręgowego,

2)     członkowie ustępujących władz Oddziału Okręgowego,

3)     pełnomocnik Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego zwołuje Zarząd tego Oddziału:

1)     z własnej inicjatywy,

2)     na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału Okręgowego.

3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego odbywa się w ciągu trzech miesięcy od podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.

4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5.    Zarząd Oddziału Okręgowego zawiadamia członków (delegatów) o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania tego Oddziału co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

§ 28

1.    Działalnością Oddziału Okręgowego, między  zwyczajnymi Walnymi Zebraniami Oddziału Okręgowego, kieruje Zarząd Oddziału Okręgowego, składający się z 4 - 11 członków. Kadencja członków Zarządu Oddziału Okręgowego trwa do najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego.

2.    Zarząd Oddziału Okręgowego dokonuje wyboru 1 - 2 wiceprzewodniczących
i sekretarza Zarządu Oddziału Okręgowego.

§ 29

1.      Składy Zarządów Oddziałów Okręgowych i zmiany w ich składach wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

2.    Zarząd Oddziału Okręgowego, w przypadku rezygnacji przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego, a także trwałej niemożności wykonywania przez niego tej funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego jednemu z członków tego Zarządu.

3.    Pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego wykonuje swoją funkcję do czasu najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego, chyba że wcześniej zostanie zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego w celu wyboru przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego. Wówczas kadencja tak wybranego przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego kończy się wraz z wyborem przewodniczącego podczas zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego.

4.    W przypadkach, o których mowa w ust. 2. pozostaje on nadal członkiem Zarządu Oddziału Okręgowego.

§ 30

Do zakresu działania Zarządów Oddziałów Okręgowych należy w szczególności:

1)   realizacja celów i programu Stowarzyszenia,

2)   wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego,

3)   realizacja kierunków i zadań określonych przez Walne Zebranie Oddziału Okręgowego,

4)   organizowanie działalności Stowarzyszenia w ramach Oddziału Okręgowego,

5)   przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia w ramach Oddziału znajdującego się w obrębie danego Oddziału Okręgowego,

6)   podejmowanie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego, zawierającej porządek obrad oraz tryb i zasady wyboru delegatów,

7)   uchwalanie regulaminu organizacyjnego dla danego Oddziału Okręgowego.

§ 31

1.    Posiedzenia Zarządów Oddziałów Okręgowych odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.    Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządów Oddziałów Okręgowych określa regulamin uchwalony przez te zarządy.

§ 32

1.      Oddział Okręgowy może być rozwiązany w następujących wypadkach:

1)    spadku liczby członków poniżej 45 lub liczby Oddziałów poniżej 3,

2)    wniosku Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

3)    wniosku Zarządu Oddziału Okręgowego,

4)    nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu i nierealizowania uchwał organów Stowarzyszenia.

2.      Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Okręgowego podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

3.    Po rozwiązaniu Oddziału Okręgowego, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę
w sprawie przynależności Oddziałów dotychczas skupionych w rozwiązanym Oddziale Okręgowym.

C.   Oddziały

§ 33

1.    Oddziały w drodze uchwały powołuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia , określając ich strukturę organizacyjną.

2.    Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 15 członków, zamieszkałych lub pracujących na terenie działania Oddziału.

3.    Przynależność członka Stowarzyszenia do danego Oddziału wynika z jego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Członek Stowarzyszenia przynależy do Oddziału, którego siedziba znajduje się w miejscowości, w której  członek Stowarzyszenia mieszka lub pracuje albo, którego siedziba znajduje się
w miejscowości najbliżej położonej miejscowości, w której członek Stowarzyszenia mieszka lub pracuje. Można być członkiem tylko jednego Oddziału.

4.    W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku
o przeniesienie go do innego Oddziału, właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania lub miejsce pracy.

5.    Szczegółowy tryb i zasady przeniesienia określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

6.    Oddziały prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez właściwe organy Stowarzyszenia oraz władze Oddziału Okręgowego.

 

§ 34

Władzami Oddziału są:

1)    Walne Zebranie Oddziału,

2)    Zarząd Oddziału.

§ 35

1.      Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą tego Oddziału. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd Oddziału. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest raz na cztery lata w celach wymienionych w ust. 7. 

2.      W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą wszyscy członkowie tego Oddziału, jeżeli liczy on nie więcej niż 50 członków. Jeżeli ich liczba jest wyższa niż 50, Walne Zebranie Oddziału odbywa się z udziałem delegatów wybranych w proporcji i trybie określonym uchwałą Zarządu Oddziału.

3.      Delegaci sprawują swój mandat do czasu zakończenia obrad Walnego Zebrania Oddziału.

4.      Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane uchwałą Zarządu Oddziału, która ustala porządek obrad Walnego Zebrania oraz wskazuje dwa terminy posiedzeń.

5.      Uchwały Walnego Zebrania Oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów, z tym że w terminie pierwszego posiedzenia przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, zaś
w terminie drugiego posiedzenia bez względu na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.

6.      Uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania Oddziału, zgodnie
z ust. 2., są wszyscy członkowie Oddziału lub delegaci.

7.      Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

1)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,

2)     udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

3)     uchwalanie kierunków działania Oddziału,

4)     wybór członków Zarządu Oddziału, w tym przewodniczącego,

5)     podejmowanie uchwał i stanowisk, dotyczących wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania Oddziału,

6)     podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji celów i programu Stowarzyszenia przez Oddział.

§ 36

1.     W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:

1)   członkowie (delegaci) Oddziału,

2)    członkowie ustępujących władz Oddziału,

3)    pełnomocnikRady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd  Oddziału:

1)  z własnej inicjatywy,

2) na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału odbywa się w ciągu trzech miesięcy od podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje nad sprawami, dla  których zostało zwołane.

5.      Zarząd Oddziału zawiadamia członków (delegatów) o miejscu, terminie
i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

§ 37

1.    Działalnością Oddziału, między  zwyczajnymi Walnymi Zebraniami Oddziału, kieruje Zarząd Oddziału, składający się z 4 - 11 członków. Kadencja członków Zarządu Oddziału trwa do najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału.

2.    Zarząd Oddziału dokonuje wyboru 1 - 2 wiceprzewodniczących i sekretarza Zarządu Oddziału.

§ 38

1.    Składy Zarządów Oddziałów i zmiany w ich składach wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

2.    Zarząd Oddziału, w przypadku rezygnacji przewodniczącego Zarządu  Oddziału, a także trwałej niemożności wykonywania przez niego tej funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków przewodniczącego Zarządu Oddziału jednemu z członków tego Zarządu.

3.    Pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Oddziału wykonuje swoją funkcję do czasu najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału, chyba że wcześniej zostanie zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w celu wyboru przewodniczącego Zarządu Oddziału. Wówczas kadencja tak wybranego przewodniczącego Zarządu Oddziału kończy się wraz z wyborem przewodniczącego podczas zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału.

4.    W przypadkach, o których mowa w ust. 2. przewodniczący pozostaje  nadal członkiem Zarządu Oddziału.

 

§ 39

Do zakresu działania Zarządów Oddziałów należy w szczególności:

1)    realizacja celów i programu Stowarzyszenia,

2)    wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia, władz Oddziału Okręgowego, Walnego Zebrania Oddziału,

3)    realizacja kierunków i zadań określonych przez Walne Zebranie Oddziału,

4)    organizowanie działalności Stowarzyszenia na swoim terenie,

5)    podejmowanie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału, zawierającej porządek obrad oraz tryb i zasady wyboru delegatów,

6)    uchwalanie regulaminu organizacyjnego dla danego Oddziału.

 

 

§ 40

1.    Posiedzenia Zarządów Oddziałów odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.    Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządów Oddziałów określają regulaminy uchwalone przez te zarządy.

 

§ 41

1. Oddział może być rozwiązany w następujących wypadkach:

1)    spadku liczby członków poniżej 15,

2)    wniosku Walnego Zebrania Oddziału w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

3)    wniosku Zarządu Oddziału Okręgowego, któremu podlega dany Oddział,

4)    nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu i nierealizowania uchwał organów Stowarzyszenia i władz Oddziału Okręgowego.

2. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI.
Majątek  i  Działalność  Gospodarcza  Stowarzyszenia

§ 42

1.      Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1)    ruchomości i nieruchomości, będące własnością Stowarzyszenia,

2)    inne prawa majątkowe,

3)    środki pieniężne.

2.      Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów
z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, spadków, zapisów, darowizn oraz z ofiarności publicznej.

§ 43

1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że środki uzyskane z tej działalności są przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2.      Stowarzyszenie może tworzyć fundacje i spółki oraz przystępować do spółek już istniejących.

Rozdział VII.
Przepisy    Końcowe  i  Przejściowe

§ 44

1.    Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie     przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej bezwzględnąwiększością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).

2.    Statut wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski, zgodnie z kan. 299 §3 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 45

1.    Stowarzyszenie może być rozwiązane, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).

2.    Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.    Rozwiązując Stowarzyszenie Walne Zebranie decyduje,   w porozumieniu
z Konferencją Episkopatu Polski, o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia.

4.    Szczegółowy tryb postępowania w trakcie likwidacji Stowarzyszenia zostanie określony w uchwale, o której mowa w ust. 1.

§ 46

1.    Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

2.    Z dniem wejścia w życie zmian Statutu Rada Główna ulega rozwiązaniu.

3.    Z dniem wejścia w życie zmian Statutu Komisja Rewizyjna staje się Radą Nadzorczą a członkowie dotychczasowej Komisji Rewizyjnej stają się członkami Rady Nadzorczej, a ich kadencja trwa do wyboru nowej Rady Nadzorczej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, o którym mowa w ust. 8 poniżej.

4.    W okresie od dnia wejścia w życie zmian Statutu do dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, o którym mowa w ust. 8, Rada Nadzorcza będzie się składać z 3 – 11 członków.

5.    Pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

6.    Z dniem wejścia w życie zmian Statutu Przewodniczący Stowarzyszenia, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia oraz członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, stają się członkami Zarządu. Z dniem wejścia w życie zmian Statutu Prezesem Zarządu zostaje dotychczasowy Przewodniczący Stowarzyszenia.

7.    W okresie od dnia wejścia w życie zmian Statutu do dnia wyboru nowego Zarządu na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Nadzorczej powołanej na Walnym Zebraniu, o którym mowa w ust. 8, Zarząd składał się będzie z 1- 8 członków.

8.    W terminie